PRIVACYBELEID


Wie zijn wij?

NOA Trainings BV
Tieblokken 8
2300 Turnhout
België
BE 0838.789.682
info@noatrainings.be

NOA Trainings BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij deze gegevens waarborgen. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de vernieuwde privacywet: “De Algemene Verordening Gegevensbescherming” en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van NOA Trainings BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat NOA Trainings BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

NOA Trainings BV respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Wie contacteren in geval van vragen?

NOA Trainings BV, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Tieblokkenlaan 8 met als ondernemingsnummer BE 0838.789.682, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. NOA Trainings BV verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerktreding.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien dit privacybeleid verwijst naar persoonsgegevens, wordt verwezen naar bovenstaande definitie uit de Verordening.

3. Persoonsgegevens die NOA Trainings BV verzamelt

NOA Trainings BV verzamelt hoofdzakelijk gegevens in functie van de opleidingen die ze verstrekt. Om als opleidingscentrum optimaal onze taken te verwezenlijken, dienen we volgende gegevens te verzamelen:

Contactgegevens:
Op het moment dat men zich inschrijft voor een opleiding, hetzij via het contactformulier op de website, hetzij via mail of telefonisch, bewaart NOA Trainings BV deze gegevens.

Financiële gegevens:
Uw betaalgegevens worden gebruikt voor de facturatie en de betaling nadat de opleiding heeft plaatsgevonden.

E-mail:
Uw e-mailadres wordt door ons bewaard vanaf het moment dat u zich inschrijft voor een opleiding. Via ons mailsysteem kunnen we statistieken opvragen en raadplegen. Zo kunnen we nagaan hoe vaak een mailing is geopend, op welke link er het meest geklikt wordt… Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze mailing bijsturen waar nodig om u informatie te bezorgen die relevant is. Het gaat hier onder andere over:

 • Komende opleidingen
 • Acties
 • Veiligheidsnieuws
 • Eventuele veranderingen binnen NOA Trainings BV
 • Vrijblijvende enquêtes

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • Uw voornaam
 • Uw achternaam
 • Uw e-mailadres

Verder verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, bedrijf, BTW-nummer, telefoon, e-mailadres en functie) wanneer u met ons contact opneemt via onze website, telefonisch of per mail.

Rijksregisternummer:
Bij aanvang van elke opleiding vraagt NOA Trainings BV uw paspoort. Op die manier worden alle persoonsgegevens correct ingegeven in ons systeem. Deze gegevens worden gebruikt om na de opleiding de attesten op te maken.

Het rijksregisternummer wordt gebruikt als uniek identificatiemiddel en ook voor de uitreiking van de certificaten waarbij het rijksregisternummer verplicht is.

4. Doeleinden

Dienstverlening:
Om onze taken optimaal te kunnen uitvoeren, bewaren en verwerken we uw gegevens voor onze administratie en facturatie.

Direct marketing:
Om u op de hoogte te houden van komende opleidingen, acties, (veiligheids)nieuws… verzamelen we uw e-mailadres. Bij het ontvangen van onze mailings, kan u zich ten allen tijde uitschrijven onderaan de mailings.

Attestatie:
Om onze cursisten van een wettelijk en geldig attest te voorzien, dient NOA Trainings BV contactgegevens en rijksregisternummers te bewaren. Deze gegevens zijn nodig om aan te tonen dat deze cursisten effectief de opleiding heeft afgerond en hiervoor een geldig attest heeft verkregen.

5. Verstrekking aan derden

De informatie wordt zelden met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Leveranciers:
NOA Trainings BV werkt samen met een aantal externe dienstverleners om haar taken optimaal te verrichten. Wij werken bijvoorbeeld samen met een extern boekhoudkantoor en freelance trainers om onze dienstverlening te optimaliseren.

Het is mogelijk dat deze dienstverleners in aanraking komen met uw persoonsgegevens tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit gebeurt enkel wanneer het noodzakelijk is.

6. Beveiliging van gegevens

NOA Trainings BV zal uw gegevens veilig bewaren door gebruikt te maken van diverse technische en organisatorische maatregelen. Op die manier zullen we uw gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op onze server die steeds beveiligd wordt met wachtwoorden.

7. Wat zijn uw rechten?

 • Recht op toegang en inzage
  U heb het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden.
   
 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking
  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
   
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

NOA Trainings BV geeft u de mogelijkheid om uw rechten inzake het inzien, verbeteren, annuleren en bewaren uit te oefenen via een schriftelijk of elektronisch verzoek aan NOA Trainings BV.

8. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

9. Wijzigingen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan regelmatig aangepast worden in het kader van onze diensten. Ons privacybeleid is laatst aangepast op 17 april 2020.

10. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

NOA Trainings BV – opleidingscentrum & maatschappelijke zetel                        
Tieblokkenlaan 8 | 2300 Turnhout
014/39.01.13
info@noatrainings.be